Výtvarné potreby. Inšpirácie.
|
|
|
English Slovak
Výtvarné potreby. Inšpirácie.
 
 
 
 
 
DOMOV
  Úvodná stránka  
 
 
 
Internetový obchod
 

Nové! www.vytvarne.sk   
 
 
 
Fotogaléria/Inšpirácie
 

Fotogaléria   
Hodvábne šály  
Hodvábne šatky  
Hodvábne vitrážky  
Hodvábne doplnky  
Svietniky
Podložky pod sviečky
Dózy
Šálky, podšálky
Vázy
Sady
Závesné sklíčka
Úžitkové sklo 
Dekoratívne škatuľky
Dekoratívne črepníky
Obrazy, ilustrácie

 
 
 
Jazyky
 
Vyberte si jazykové rozhranie:

English Slovak
 
 
 

Obchodné podmienky + GDPR


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
1. Všeobecné obchodné podmienky
(ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:
Mgr. Erika Ivanová - ATELIER MILLES FLORES
Ľudovíta Okánika 2
949 01 Nitra
Slovenská republika
IČO: 41263065   DIČ: 1034179828
(ďalej len prevádzkovateľ),
uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.ateliermf.sk (ďalej len obchod)
2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom internetového portálu
www.ateliermf.sk.
3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
3. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
4. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania.
5. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad, nepoškodený a v pôvodnom balení.
6. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
7. Ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného pre jedného kupujúceho (spotrebiteľa).
8. Ak prevádzkovateľ nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok (v prípade, že bola platba uskutočnená vopred), ak sa prevádzkovateľ a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je prevádzkovateľ povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

III. Dodacie podmienky a termíny
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, spravidla od 2 do 14 pracovných dní.
Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci prevádzkovateľom informovaný mailom alebo telefonicky.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
6. Prevádzkovateľ ručí kupujúcemu za:
a) dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky kupujúcim
b) dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:
a) oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta)
b) oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
c) poškodenie zavinené doručovateľom (pošta). Poznámka: Viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!
8. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu.

IV. Kúpna cena a platby
1. Všetky ceny uvedené na www.ateliermf.sk sú vrátane DPH.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku ), prípadne v dobe splatnosti vystavenej faktúry.

V. Záručné a reklamačné podmienky
1.
Prevádzkovateľ zodpovedá za chyby tovaru a
kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u prevádzkovateľa internetového obchodu.
2.
Reklamácia sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od prevádzkovateľa formou elektronického obchodu na internetovej stránke
www.ateliermf.sk.
3. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z chýb zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto chyby mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
4. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.
5. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zaobchádzaním (nie v súlade s návodom na použitie) neprimeraným zaobchádzaním, použitím čí inštaláciou, ktorá je v rozpore s užívateľskou príručkou (ak ju tovar má) alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.
6. Kupujúci je povinný informovať prevádzkovateľa na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.

VI. Poštovné a balné   

Zasielanie tovaru, spôsob platby:

Tovar zasielame prostredníctvom služieb Slovenskej pošty, ceny závisia od spôsobu podania, hmotnosti a celkovej sumy zásielky.
Snažíme sa zvoliť vždy najvýhodnejšie riešenie pre Vašu zásielku so zameraním aj na jej bezpečné doručenie.   

Cena za poštovné a expedičné náklady sa pohybuje od 3,00 eur - do 6,00 eur. 
Poštovné a expedičné náklady  - pre SR
Doporučený list, 1.trieda,
do 500 g - 3,00 eur (zasielanie hodvábnych doplnkov, drobného tovaru - nižšie ceny)
Doporučený list, 1. trieda, do 1 kg - 3,50 eur  
Doporučený list, 1. trieda, do 2 kg - 4,60 eur  
V prípade vyšších súm za tovar (aj keď ide o drobný tovar, hodvábne doplnky), bude tovar poslaný ako poistený list (príplatok za poistenie + špeciálna obálka) - od 4.00 € - do 6.00 €.   


Poistený balík, 1.trieda:
do 30 eur:
- poistený balík, 1. trieda, do 30 eur, do 2 kg - 5,50 eur  
-
poistený balík, 1. trieda, do 30 eur, do 5 kg - 6.20 eur - 6,00 eur
do 200 eur:
- poistený balík, 1. trieda, do 200 eur, do 2 kg - 5,80 eur  
-
poistený balík, 1. trieda, do 200 eur, do 5 kg - 6.40 eur- 6,00 eur
Pri nákupe nad 200 eur poštovné a expedičné náklady neúčtujeme - ZDARMA!

Spôsob platby:
- dobierka - cena za dobierku je uhrádzaná pri jej prevzatí
- platba na účet - platbu za tovar je možné uskutočniť po dohode aj priamo na náš bankový účet na základe predfaktúry. Po jej uhradení bude zaslaný tovar s originálom faktúry na Vami uvedenú adresu prostredníctvom služieb Slovenskej pošty.
- osobne - osobnému prevzatiu predchádza uhradenie platby na náš bankový účet na základe zaslanej faktúry, po jej uhradení je možné tovar prevziať osobne  - po vzájomnej dohode mailom, telefonicky

Poznámka: V deň odoslania tovaru zasielame každému zákazníkovi e-mailom informáciu o zaslaní!     
VII. Osobné údaje a ich ochrana

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný oznámiť prevádzkovateľovi všetky potrebné údaje vyžadované pri registrácii zákazníka.
2. Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi.

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia
1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a ceny platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v momente odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v momente odoslania elektronickej objednávky.
3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Prípadné spory medzi stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou oboch strán, rozhodne príslušný súd.

GDPR - ochrana osobných údajov

Dňa 25.5.2018 vstupuje do platnosti nove nariadenie EU pod názvom The General Data Protection Regulation. GDPR prinesie ľuďom väčšiu kontrolu nad tým, ako sú spracovávané ich osobné údaje. Viac informácií nájdete na gdpr-info.eu.

Ochrana a spracúvanie osobných údajov
Chránime Vaše osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. a 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

1. Prevádzkovateľ internetového obchodu Mgr. Erika Ivanová – ATELIER MILLES FLORES (ďalej len prevádzkovateľ),  IČO: 41263065 , č.živ. reg. 430-24952  spracováva Identifikačné údaje a kontaktné údaje. Prevádzkovateľ nespracováva žiadne údaje z osobitnej kategórie osobných údajov.

2. Identifikačné a kontaktné údaje sú pre prevádzkovateľa nevyhnutné preto, aby bolo možné zabezpečiť spracovávanie objednávok z internetového obchodu www.ateliermf.sk

3. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä:
• Meno
• Priezvisko
• Adresa bydliska
• Telefónne číslo
• E-mailová adresa
• IČO

V prípade, že nám tieto osobné údaje neposkytnete, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o predaji a dodať Vám objednaný tovar.

Vaše osobné údaje nebudú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania. Osobitné kategórie údajov ako sú napríklad rasový a etnický pôvod, politické názory, členstvo v politickej strane a pod. (tak, ako sú vymenované v §16 zákona 18/2018 Z.z.) prevádzkovateľ nespracúva.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe §13 odsek (1) a) a (1) b) zákona 18/2018 Z.z.
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
• spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie objednávky tovaru z internetového obchodu www.ateliermf.sk

1. Spôsob spracúvania osobných údajov
Prevádzkovateľ Mgr. Erika Ivanová – ATELIER MILLES FLORES spracúva osobné údaje klienta ako súčasť objednávky v internetovom obchode. Prevádzkovateľ  zmaže osobné údaje bezodkladne po tom, ako všetky objednávky klienta boli vymazané po uplynutí povinnej archivačnej doby alebo klient požiadal o vymazanie údajov a jeho objednávky sú vymazané alebo žiadne nemal.

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje nutné pre splnenie záväzku vyplývajúceho z plnenia kúpnej zmluvy (doručenie tovaru) sprostredkovateľom, ktorými sú spoločnosti kuriérskeho doručovania a poštových služieb. Poskytované sú kontaktné údaje nevyhnutné pre doručenie tovaru klientovi.

2. Práva dotknutej osoby
V zmysle Zákona majú klienti ako dotknuté osoby právo písomnou žiadosťou od prevádzkovateľa vyžadovať:
• právo na prístup k osobným údajom (§21 Zákona)
• právo na opravu (§22 Zákona)
• právo na vymazanie (§23 Zákona)
• právo na obmedzenie spracovania (§24 Zákona)
• právo na prenosnosť údajov (§26 Zákona)
• právo namietať spracúvanie (§27 Zákona)
• právo odvolať súhlas (§14 Zákona)

Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona.
Žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania v elektronickej forme.

3. Doba uloženia a vymazanie
Vaše osobné údaje budú spracúvané len po dobu potrebnú na dosiahnutie účelu spracúvania alebo pokiaľ to požadujú zákony napr. obchodné a daňové archivačné povinnosti alebo pokiaľ je to požadované napr. na účely zaistenia dôkazného materiálu. Po zániku účelu spracúvania napr. po vymazaní vašich minulých objednávok alebo po uplynutí zákonom predpísaných daňových archivačných povinností sa vaše osobné údaje zmažú v súlade s právnymi predpismi.

4. Záverečné ustanovenia
1. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom  25.05.2018.
2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Podmienky v súlade s prípadnými zmenami Zákon o ochrane osobných údajov. Zmena alebo doplnenie týchto Zásad sa považuje za zmenu zmluvných podmienok a nadobúda platnosť a účinnosť zverejnením na webovej stránke www.ateliermf.sk v časti: GDPR – ochrana osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov a často kladené otázky
Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na vás a na vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkmi internetového obchodu www.ateliermf.sk, Mgr. Erika Ivanová – ATELIER MILLES FLORES vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní vašich osobných údajov. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako používame vaše osobné údaje. Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme vás na tomto mieste o tom informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane súkromia bola vydaná dňa 25.05.2018 .

AKÉ ÚDAJE SPRACÚME? - TYPY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Predmetom spracovania sú osobné údaje nevyhnutné na splnenie záväzku vyplývajúceho z plnenia zmluvy uzavretej v rámci internetového obchodu www.ateliermf.sk (nákup a doručenie tovaru).
• Osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa na zasielanie tovaru a písomností, IČO
• Kontaktné údaje: emailová adresa a telefónne číslo.

PREČO SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE? - ÚČELY A CIELE SPRACÚVANIA ÚDAJOV
Prevádzkovateľ spracováva vaše údaje na nasledovné účely:
• Vedenie agendy objednávok z internetového obchodu www.ateliermf.sk
• Poskytnutie kontaktných údajov pre doručenie tovaru.

KTO ZDIEĽA VAŠE ÚDAJE? - STRANY, KTORÉ MÔŽU MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM ÚDAJOM
Vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s daňovými úradmi, úradmi sociálneho zabezpečenia, orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi len v tom prípade, ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz.
Iným spoločnostiam, marketingovým agentúram a podobným spoločnostiam vaše osobné údaje nie sú sprístupňované.

BUDÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE PRENÁŠANÉ DO INEJ KRAJINY?
Vaše údaje nebudú prenášané aj do inej krajiny.

AKO DLHO BUDÚ UCHOVÁVANÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania alebo archivovania daňových povinností. V každom prípade, vaše osobné údaje vymažeme najneskôr do 10 rokov po skončení zmluvného vzťahu, pokiaľ lokálna legislatíva nevyžaduje ich uchovávanie.

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVÁVANIE VAŠICH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracovávame na základe zákona o účtovníctve a zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

POUČENIE O VAŠICH PRÁVACH
Poučenie o Vašich právach je uvedené v príslušnej časti „Ochrana súkromia a spracúvanie osobných údajov.“Copyright © Výtvarné potreby. Inšpirácie.
Všetky práva vyhradené

Publikované: 09.11. 2008 (11830 čitateľov)

[ Späť ]
 
 
Copyright © 2007 BLADES Powered Site.
Čas potrebný k spracovaniu stránky 0.04 sekúnd